Hetiszakasz /Beresit/

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet” Ezzel a mondattal kezdődik a Tóra (Mózes 5 könyve) első heti szakasza, valamint az egész héber Biblia. Ez voltaképpen a közismert Teremtéstörténet címe, amely nemcsak tartalmában, de formailag is előreutal a később leírtakra. Figyeljük meg, hogy az első mondat az eredetiben 7 szóból áll. Ez megfelel a menóra 7 ágának: a 2 X 3 oldalsó ág a páros és a páratlan napok jelképe, együtt a világ 6 irányát, mai szóval 3 dimenzióját jelzik. A középső ág Istent szimbolizálja, aki felé kell irányulnia az egész világnak, akárcsak a menóra lámpásán is minden fénynek, ahogyan az a tórai parancsolatban áll: „A lámpás előrésze felé világítson mind a hét láng” (Mózes IV, könyve, 8. fejezet 2. vers).

A menóra középső ága a szombatra is utal, akárcsak a Mindenható neve (ELOKIM) az első mondat hét szava között.
A Tóra első szava, BRÉSIT, nem véletlenül, hat betűből áll, ami a teremtés hat napjára, hat korszakára utal. Ez a közismert szó azonban valójában két másik héber szót rejt magában: a két-két szélső betűt összeolvasva ezt látjuk: BRIT (= szövetség), míg a közepén megmaradó két betű egy másik szót jelent: ÉS (= tűz). Ebből a Széfer ha-Zóhár (= A ragyogás könyve), a kabbala főműve azt következteti, ha az ember megtartja Istennel kötött szövetségét, ha becsülettel megőrzi és betartja a Tóra erkölcsi parancsolatait, a veszély elhárul, ám ha megszegi azokat, ha felbontja a szövetséget, elszabadul a tűz, és elpusztíthatja egész világunkat.
Érdekes, hogy hasonló gondolatra jutottak a hagyományos zsidó írásmagyarázók is, amikor felvetették: Miért kezdődik a Tóra a héber ábécé második betűjével, és nem az elsővel, mint a Tízparancsolat? S a válasz kézenfekvő! Amíg az isteni tíz ige egyértelmű, a teremtett világ csak kétértelmű: vagy fennmarad, vagy éppenséggel elpusztul. Mivel Isten az embernek szabad akaratot adott, az ember szinte bármi jót, de bármi rosszat is megtehet. Sőt, akár a legrosszabbat is: elpusztíthatja egymást, önmagát, vagy akár az egész világot. Sajnos, tudjuk, manapság az ember erre a szörnyűségre, a tűzözön felszínre hozatalára is képes lehet… Csak a tiszta erkölcs, az Istennel kötött szövetség képes az embert a jó irányába vezetni, és megóvni világunkat a leselkedő veszélytől. Ahogyan azt a nagy zsidó gondolkodó, Martin Buber megfogalmazta: Isten sorsa a földön az emberen áll…
Soros heti szakaszunk a héber Biblia első fejezeteit tartalmazza, a teremtés és az Éden-kert története (ide értve az első bűn történetét is, amelyet mi nem tartunk örökletesnek) mellett Káin és Ábel szomorú históriáját, s végül itt találjuk az ember leszármazásának leírását. Hadd jegyezzük meg, hogy a talmudi bölcsek sokat vitatkoztak azon, melyik a legfontosabb parancsolat a héber Bibliában. A legtöbben úgy vélték, ez nem más, mint a Tóra kellős közepén található, jól ismert „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat”. Az egyik legnagyobb ókori mester, rabbi Akiba azonban úgy gondolta, a legfontosabb a heti szakaszunkban található egyszerű mondat: „Ez az ember leszármazásának története”. Vagyis, mindenki egyazon tőről származik, minden ember egyenlő jogokkal és kötelességekkel bír, minden emberi élet érték, mert Isten ajándéka.

 

 
WEBSHOP

judaica.hu

 

Kabbala